Matalary Türkiye Matalar

Mata, ýüplükden ýasalan material, umumy dokma süýümi ýa-da egin-eşik, esbaplar we öý goşlary ýasamak üçin ulanylýan filament ýüplükleri (tebigy we sintetiki) umumy termin. Dokamak, örmek, örmek, himiki taýdan baglanyşdyrmak, daňmak ýa-da eremek, süýümleri mehaniki taýdan garyşdyrmak ýaly dürli usullar bilen amala aşyrylýar.

Süýümleriň mata nähili ýasalýandygy barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.

Ankara viskon kumaş,Ankara kilo ile viskon kumaş,Ankara parça viskon kumaş,Ankara kumaşçılar nerede,viskon alan Ankara,viskon kumaş alanlar,anakara,

Mata hakda soraljak käbir degişli soraglar bar – çylşyrymlydan ýönekeý – ýöne bularyň hemmesi bir ýa-da beýleki tarapdan degişlidir we gözleýän görnüşiňize, güýjüňize we başga-da köp islenýän häsiýetlere täsir eder.

Pagta, ýüpek, ýüň ýa-da etrap isleýärsiňizmi? Adatça, bu umumy sorag dükana mata satyn almak üçin gidýän adamdan soralýar. Emma soň bu gaty möhüm sorag. Mata dürli süýümlerden ýüplükden ýasalýar. Käbir ýüplükler bir ýörite süýümden ýasalýar (mysal üçin 100% pagta), ýöne käbirleri garyndy (mysal üçin Polikotton). Süýüm matanyň gurluşydyr.

Ynanmasaňyz, şu ýerde görkezilişi ýaly käbir mata synaglaryny edip bilersiňiz.

Matadaky sapaklaryň görnüşleri we olaryň egirilmegi

Mata sapaklarynyň görnüşine, galyňlygyna we dykyzlygyna baglylykda inçe ýa-da gödekdir. Arnüplükler egrilen ýüplükler (gysga, ştapel süýümlerden) ýa-da filament ýüplükleri (üznüksiz filament süýümlerinden ýasalýar) hökmünde toparlara bölünip bilner. Örän inçe pagta mata gysga süýümleri aýyrmak üçin dokalan pagta ýüplükden ýasalýar.

Salgylanma: Bu ýerdäki ýüplükler barada giňişleýin makala

Pagta sapagynyň agramy ‘ýüplük sanamak’ ýa-da ýüplük sanamak termininde ölçelýär. Bu bir funt ýüplük almak üçin zerur ýüplükleriň sany. Nüplükleriň sany näçe ýokary bolsa, ýüplük näçe inçe we şonuň üçin matadan inçe we inçe bolýar.

9üplük 9000 metr uzynlykdaky ýüplügiň agramyny aňladýan inkär etmek bilen ölçelýär.

Viskon kumaş kilo Fiyatları,Bursa toptan kumaş fiyatları,Kilo kumaş fiyatları,Parça kumaş satanlar bursa,Bursa Kumaş toptancıları,Bursa kumaş fabrikaları,ankarada kiloyla parça kumaş satanlar,izmirde kilo ile parça kumaş satanlar,mersinde kilo ile parça kumaş satanlar,adanada kilo parça kumaş satanlar,istanbulda kilo ile parça kumaş satanlar,ankarada kiloyla parça kumaş satanlar,kilo ile polar parçası satanlar,kilo ile süprem parçası satanlar,

Matada ulanylýan ýüplükleriň bükülmegi matanyň duýgusyny we daşky görnüşini üýtgedip biler. Gowy egrilen ýüplükler has güýçli we tertipsiz, ýumşak ýüplüklerden has gowy geýilýär. Bükülmek ýüplügiň nepisligini, güýjüni we çeýeligini ýokarlandyryp biler. Dokalan matalarda ulanylýan ýüplükleriň köpüsi ortaça öwrümli, ýöne krep ýaly käbir matalar ýokary egrilen ýüplükler bilen ýasalýar. Şeýle-de bolsa, gaty egilmeýän süzgüç sapagy matany has ýumşak görkezip biler.

Nüplügiň öwrüm ugry (sagat ugry boýunça S öwrüm ýa-da sagat tersine Z öwrüm) ýagtylygyň matadan nädip çykmagyna täsir edip biler.

Matanyň gaty zady näme

Matanyň gatysy, matany egirmek / ulanmak usulyny aňladýar. Yarüplükleriň her bir ýüpüne ply diýilýär.

Leeke ply we 2 ply, mata ýasamak üçin ulanylýan ýüplügiň öwrümini aňladýan iň köp ýaýran sözlerdir.

Leeke ply, süýümiň bir ýüplük ýasamak üçin bükülendigini we matany ýasamak üçin ulanylýandygyny aňladýar.

2 Gatlak, iki sapagyň bir sapakda emele gelip, soňra matany ýasamak üçin ulanylýandygyny aňladýar.

Çeňňegi bilmek möhümdir, sebäbi ýüplügiň galyňlygyna we berkligine, şonuň üçin matanyň berkligine, daşky görnüşine we siňdirilişine täsir edip biler.

Mata ýasamak usuly näme?

Matalary, esasan, matalaryň öndürilişine görä dokalan, trikota and we dokalmadyk görnüşlere bölüp bilersiňiz.

Trikota Mata matalar üznüksiz ýüplügi el bilen gysmak ýa-da aýlaw hatarlarynda ýörite maşynlar bilen ýasalýar. Bu matalary amatly etmek we bedene laýyk eşik döretmek üçin amatly uzalýar.

Yorum Yap

  • error: Content is protected !!